تبلیغات
همه چیز در مورد بازی

همه چیز در مورد بازی

توجه

جمعه 31 تیر 1384

این سایت به سایت http://gamecheats.blogfa.com انتقال یافت[ جمعه 31 تیر 1384 - 12:07 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [عمومي , ] [+]

توجه

جمعه 31 تیر 1384

توجه                                                توجه

         از تمام عزیزانی که در وبلاگ من نظر میدهند خواهش می کنم

                که نام بازی را که در مورد آن رمز و ... می خواهند به انگلیسی

                وارد نمایند چون من نمی دانم که مثلا بازی سایلنت هیل به

                                       انگلیسی چه می شود[ جمعه 31 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [عمومي , ] [+]

رمز ها ی بازی Counter Strike : Condition Zero

دوشنبه 27 تیر 1384

روش استفاده از رمز ها :

داخل بازی دکمه ی [`]  را زده و رمز ها را وارد نمایید

رمز ها :

رمز ها :     توضیحات :
bot_kill     Kill All Bots
cl_levellocks16382     Deleted Scenes
restart     Restart Map - Don't Lose Goals[ دوشنبه 27 تیر 1384 - 04:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 27 تیر 1384 - 04:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| وحید ] [پاسخ نظرات , ] [+]

رمز بازی Gta SA 5 برای Xbox

جمعه 24 تیر 1384

Get Full Armor, Full Health & $250.000:
R Trigger, Black, L Trigger , A, Left , Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Get Weapons:
R Trigger, Black, L Trigger, Black, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Get Weapons:
R Trigger, Black, L Trigger, Black, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left

Get Weapons:
R Trigger, Black, L Trigger, Black, Left, Down, Right, Up, Left , Down, Down, Down

Full Ammo:
L Trigger, R Trigger, X, R Trigger, Left, Black, R Trigger, Left, X, Down, L Trigger, L Trigger

Hitman Weapon Skill:
Down, X, A, Left, R Trigger, Black, Left, Down, Down, L Trigger, L Trigger, L Trigger

Maximum Vehicle Skill:
X, White, A, R Trigger, White, White, Left, R Trigger, Right, L Trigger, L Trigger, L Trigger

Maximum Muscles:
Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Left

Maximum Body Fat:
Y, Up ,Up, Left, Right, X, B, Down

Minimum Muscles and Body Fat:
Y, Up, Up, Left, Right, X, B, Right

Maximum Respect:
L Trigger, R Trigger, Y, Down, Black, A, L Trigger, Up, White, White, L Trigger, L Trigger

Maximum Sex Appeal:
B, Y, Y, Up, B, R Trigger, White, Up, Y, L Trigger, L Trigger, L Trigger

Maximum Lung Capacity:
Down, Left, L Trigger, Down, Down, Black, Down, White, Down

Commit Suicide:
Right, White, Down, R Trigger, Left, Left, R Trigger, L Trigger, White, L Trigger

Never Get Hungry:
X, White, R Trigger, Y, Up, X, White, Up, A

Slow Motion:
Y, Up, Right, Down, X, Black, R Trigger

Fast Motion:
Y, Up, Right, Down, White, L Trigger, X

Faster Gameplay:
B, B, L Trigger, X, L Trigger, X, X, X, L Trigger, Y, B, Y

Lower Wanted Level:
R Trigger, R Trigger, B, Black, Up, Down, Up, Down, Up, Down

Raise Wanted Level:
R Trigger, R Trigger, B, Black, Right, Left, Right, Left, Right, Left

Six Star Wanted Level:
B, Right, B, Right, Left, X, A Down

No Cops:
White, Up, R Trigger, R Trigger, Left, R Trigger, R Trigger, Black, Right, Down

Get Gimp Suit and Attract Prostitutes:
X, Right, X, X, White, A, Y, A, Y

Weapon Aiming while Driving:
Up, Up, X, White, Right, A, R Trigger, Down, Black, B

Reqruit Anyone (with 9mm):
Down, X, Up, Black, Black, Up, Right, Right, Up

Reqruit Anyone (with Rockets):
Black, Black, Black, A, White, L Trigger, Black, L Trigger, Down, A

Crazy Pedestrians:
Down, Left, Up, Left, A, Black, R Trigger, White, L Trigger

Pedestrians hate you:
Down, Up, Up, Up, A, Black, R Trigger, White, White

Pedestrians have weapons:
Black, R Trigger, A, Y, A, Y, Up, Down

Elvis Pedestrians:
L Trigger, B, Y, L Trigger, L Trigger, X, White, Up, Down, Left

Normal Weather:
Black, A, L Trigger, L Trigger, White, White, White, Down

Rainy Weather:
White, Down, Down, Left, X, Left, Black, X, A, R Trigger, L Trigger, L Trigger

Sunny Weather:
Black, A, L Trigger, L Trigger, White, White, White, X

Overcast Weather:
Black, A, L Trigger, L Trigger, White, White, White, X

Foggy Weather:
Black, A, L Trigger, L Trigger, White, White, White, A

Sand Storm:
Up, Down, L Trigger, L Trigger, White, White, L Trigger, White, R Trigger, Black

Orange Sky and time stopped at 21.00:
Left, Left, White, R Trigger, Right, X, X, L Trigger, White, A

Night and time stopped at 00.00:
Black, A, L Trigger, L Trigger, White, White, White, Y

Spawn Parachute:
Left, Right, L Trigger, White, R Trigger, Black, Black, Up, Down, Right, L Trigger

Spawn the Stretch:
Black, Up, White, Left, Left, R Trigger, L Trigger, B, Right

Spawn the Rancher:
Up, Right, Right, L Trigger, Right, Up, X, White

Spawn the Bloodring Banger:
Down, R Trigger, B, White, White, A, R Trigger, L Trigger, Left, Left

Spawn the Hotring Racer 1:
R Trigger, B, Black, Right, L Trigger, White, A, A, X, R Trigger

Spawn the Hotring Racer 2:
Black, L Trigger, B, Right, L Trigger, R Trigger, Right, Up, B, Black

Spawn the Rhino:
B, B, L Trigger, B, B, B, L Trigger, White, R Trigger, Y, B, Y

Spawn the Caddy (golf cart):
B, L Trigger, Up, R Trigger, White, A, R Trigger, L Trigger, B, A

Spawn the Jet Pack:
Left, Right, L Trigger, White, R Trigger, Black, Up, Down, Left, Right

Spawn the Monster Truck:
Right, Up, R Trigger, R Trigger, R Trigger, Down, Y, Y, A, B, L Trigger, L Trigger

Spawn the Quadbike:
Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, R Trigger, Black

Spawn the Hydra:
Y, Y, X, B, A, L Trigger, L Trigger, Down, Up

Spawn the Stunt Plane:
B, Up, L Trigger, White, Down, R Trigger, L Trigger, L Trigger, Left, Left, A, Y

Spawn the Dozer:
Black, L Trigger, L Trigger, Right, Right, Up, Up, A, L Trigger, Left

Spawn the Hunter:
B, A, L Trigger, B, B, L Trigger, B, R Trigger, Black, White, L Trigger, L Trigger

Spawn the Tanker:
R Trigger, Up, Left, Right, Black, Up, Right, X, Right, White, L Trigger, L Trigger

Explode All Cars:
Black, White, R Trigger, L Trigger, White, Black, X, Y, B, Y, White, L Trigger

Turn Cars Black:
B, White, Up, R Trigger, Left, A, R Trigger, L Trigger, Left, B

Turn Cars Pink:
B, L Trigger, Down, White, Left, A, R Trigger, L Trigger, Right, B

Jump higher:
Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, Black, Black

Aggressive Traffic:
Black, B, R Trigger, White, Left R Trigger, L Trigger, Black, White

Improve Car Handling:
Y, R Trigger, R Trigger, Left, R Trigger, L Trigger, Black, L Trigger

Invisible Cars:
Y, L Trigger, Y, Black, X, L Trigger, L Trigger

Cars drive on water:
Right, Black, B, R Trigger, White, X, R Trigger, Black

Always Green Traffic Lights:
Right, R Trigger, Up, White, White, Left, R Trigger, L Trigger, R Trigger, R Trigger

Reduced Traffic:
A, Down, Up, Black, Down, Y, L Trigger, Y, Left

Beach Party Mode:
Up, Up, Down, Down, X, B, L Trigger, R Trigger, Y, Down

Yakuza Mode:
A, A, Down, Black, White, B. R Trigger, B, X

Clown Mode:
Y, Y, L Trigger, X, X, B, X, Down, B

Cars Float Away When Hit:
X, Black, Down, Down, Left, Down, Left, Left, White, A

Flying Cars:
X, Down, White, Up, L Trigger, B, Up, A, Left

Flying Boats:
Black, B, Up, L Trigger, Right, R Trigger, Right, Up, X, Y

Invisible Cars:
Y, L Trigger, Y, Black, X, L Trigger, L Trigger[ جمعه 24 تیر 1384 - 09:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 25 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| وحید ] [رمز بازی های Xbox , ] [+]

رمز بازی Gta 5 برای PS 2

پنجشنبه 23 تیر 1384

Get Full Armor, Full Health & $250.000:
 R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Get Weapons:
R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Get Weapons:
R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left

Get Weapons:
R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down

Full Ammo:
L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1

Hitman Weapon Skill:
Down, Square, X, Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1

Maximum Vehicle Skill:
Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1

Maximum Muscles:
Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

Maximum Body Fat:
Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down

Minimum Muscles and Body Fat:
Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right

Maximum Respect:
L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1

Maximum Sex Appeal:
Circle, Triangle, Triangle, Up, Circle, R1, L2, Up, Triangle, L1, L1, L1

Maximum Lung Capacity:
Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down

Commit Suicide:
Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1

Never Get Hungry:
Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, X

Slow Motion:
Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1

Fast Motion:
Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square

Faster Gameplay:
Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle

Lower Wanted Level:
R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down

Raise Wanted Level:
R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

Six Star Wanted Level:
Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Down

No Cops:
Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up

Media Level Meter:
R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle

Get Gimp Suit and Attract Prostitutes:
Square, Right, Square, Square, L2, X, Triangle, X, Triangle

Weapon Aiming while Driving:
Up, Up, Square, L2, Right, X, R1, Down, R2, Circle

Reqruit Anyone (with 9mm):
Down, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Up

Reqruit Anyone (with Rockets):
R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, X

Crazy Pedestrians:
Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1

Pedestrians hate you:
Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2

Pedestrians have weapons:
R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down

Elvis Pedestrians:
L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left

Weather Cheats:

Normal Weather:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down

Rainy Weather:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle

Sunny Weather:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle

Overcast Weather:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

Foggy Weather:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Sand Storm:
Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

Orange Sky and time stopped at 21.00:
Left, Left, L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X

Nightand time stopped at 00.00:
Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left

Spawn Parachute:
Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1

Spawn the Stretch:
R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right

Spawn the Rancher:
Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2

Spawn the Bloodring Banger:
Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left

Spawn the Hotring Racer 1:
R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1

Spawn the Hotring Racer 2:
R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2

Spawn the Trashmaster:
Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right

Spawn the Rhino:
Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle

Spawn the Romero Hearse:
Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right

Spawn the Caddy (golf cart):
Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X

Spawn the Jet Pack:
L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right

Spawn the Monster Truck:
Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1

Spawn the Quadbike:
Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2

Spawn the Hydra:
Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up

Spawn the Stunt Plane:
press Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle

Spawn the Hovercraft:
Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down

Spawn the Dozer:
R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left

Spawn the Hunter:
Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1

Spawn the Tanker:
R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1

Traffic Cheats:

Explode All Cars:
R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1

Turn Cars Black:
Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle

Turn Cars Pink:
Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle

Vehicle of Death (destroys vehichles on impact):
L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2

Jump higher:
Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2

Increased bunny hop with the BMX:
Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2

Aggressive Traffic:
R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2

Improve Car Handling:
Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1

Invisible Cars:
Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1

Cars drive on water:
Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2

Always Green Traffic Lights:
Right, R1, Up, L2, Left, R1, L1, R1, R1

Sports Cars Traffic:
Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1

Reduced Traffic:
X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left

Taxi Upgrade:
Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, Square, R2, Right

Beach Party Mode:
Up, Up, Down, Down, Square, Circle, L1, R1, Triangle, Down

Yakuza Mode:
X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square

Clown Mode:
Triangle, Triangle, L1, Square, Square, Circle, Square, Down, Circle

Cars Float Away When Hit:
Square, R2, Down, Down, Left, Down, Left, Left, L2, X

Flying Cars:
Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left

Flying Boats:
R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle

Invisible Cars:
Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1[ پنجشنبه 23 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 25 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| وحید ] [رمز بازی های Play Station 2 , ] [+]

سیو و ترینر بازی مافیا Mafia

پنجشنبه 23 تیر 1384

ترینر بازی :

http://www.cheathappens.com/zippies/mafia_trn19.zip

http://www.cheathappens.com/zippies/mafiatrn3.zip

سیو بازی :

http://www.cheathappens.com/zippies/ic_mafiasave.zip[ پنجشنبه 23 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [پاسخ نظرات , ] [+]

سیو و ترینر و رمز های بازی GTA 5

چهارشنبه 22 تیر 1384

رمز های بازی:

Get Full Armor, Full Health & $250.000:
 HESOYAM

Get Weapons:
 LXGIWYL

Get Weapons:
 KJKSZPJ

Get Weapons:
 UZUMYMW

Full Ammo:
 WANRLTW

Hitman Weapon Skill:
 NCSGDAG

Maximum Vehicle Skill:
 VQIMAHA

Maximum Muscles:
JYSDSOD

Maximum Body Fat:
 BTCDBCB

Minimum Muscles and Body Fat:
 KVGYZQK

Maximum Respect:
 OGXSDAG

Maximum Sex Appeal:
EHIBXQS1

Maximum Lung Capacity:
 CVWKXAM

Commit Suicide:
 SZCMAWO

Never Get Hungry:
AEDUWNV

Slow Motion:
 LIYOAAY

Fast Motion:
PPGWJHT

Faster Gameplay:
 PPGWJHT

Lower Wanted Level:
 ASNAEB

Raise Wanted Level:
 OSRBLHH

Six Star Wanted Level:
 LJSPQK

No Cops:
 AEZAKMI

Get Gimp Suit and Attract Prostitutes:
 BEKKNQV

Weapon Aiming while Driving:
 OUIQDMW

Reqruit Anyone (with 9mm):
 SJMAHPE

Reqruit Anyone (with Rockets):
ZSOXFSQ

Crazy Pedestrians:
 AJLOJYQY

Pedestrians hate you:
 BGLUAWML

Pedestrians have weapons:
 FOOOXFT

Elvis Pedestrians:
 ASBHGRB

Normal Weather:
 AFZLLQLL

Rainy Weather:
 AUIFRVQS

Sunny Weather:
ICIKPYH

Overcast Weather:
 ALNSFMZO

Foggy Weather:
 CFVFGMJ

Sand Storm:
 CWJXUOC

Orange Sky and time stopped at 21.00:
 OFVIAC

Nightand time stopped at 00.00:
 XJVSNAJ

Spawn Parachute:
 AIYPWZQP

Spawn the Stretch:
 KRIJEBR

Spawn the Rancher:
 JQNTDMH

Spawn the Bloodring Banger:
 CQZIJMB

Spawn the Hotring Racer 1:
PDNEJOH

Spawn the Hotring Racer 2:
 VPJTQWV

Spawn the Trashmaster:
 UBHYZHQ

Spawn the Rhino:
 AIWPRTON

Spawn the Romero Hearse:
AQTBCODX

Spawn the Caddy (golf cart):
 RZHSUEW

Spawn the Jet Pack:
 YECGAA

Spawn the Monster Truck:
 AGBDLCID

Spawn the Quadbike:
 AKJJYGLC

Spawn the Hydra:
 JUMPJET

Spawn the Stunt Plane:
 URKQSRK

Spawn the Hovercraft:
 KGGGDKP

Spawn the Dozer:
 EEGCYXT

Spawn the Hunter:
 OHDUDE

Spawn the Tanker:
 AMOMHRER

Explode All Cars:
 CPKTNWT

Turn Cars Black:
 IOWDLAC

Turn Cars Pink:
 LLQPFBN

Jump higher:
 LFGMHAL

Increased bunny hop with the BMX:
JHJOECW

Aggressive Traffic:
 YLTEICZ

Improve Car Handling:
 PGGOMOY

Invisible Cars:
 XICWMD

Always Green Traffic Lights:
 ZEIIVG

Sports Cars Traffic:
 GUSNHDE

Reduced Traffic:
 THGLOJ

Taxi Upgrade:
 VKYPQCF

Beach Party Mode:
CIKGCGX

Yakuza Mode:
IOJUFZN

Clown Mode:
PRIEBJ

Cars Float Away When Hit:
BSXSGGC

Flying Cars:
RIPAZHA

Flying Boats:
AFSNMSMW

Invisible Cars:
XICWMD

ترینر های بازی:

http://www.cheathappens.com/zippies/gtasaquickcht.zip

http://www.cheathappens.com/zippies/pzgtasatrn27.zip

 سیو بازی :

http://www.cheathappens.com/zippies/rvl-gtsa.zip[ چهارشنبه 22 تیر 1384 - 07:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 23 تیر 1384 - 11:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| وحید ] [پاسخ نظرات , ] [+]

یک سرگرمی برای همه

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1384
<:P:>به در ورودی این عکس خوب نگاه کنید <:P:>[ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1384 - 11:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [عمومي , ] [+]

سیو و ترینر بازی دراو۳ر Driv3r

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384
<:P:> <:P:>سیو بازی: <:P:>  <:P:>http://www.cheathappens.com/signup.asp <:P:>ترینر بازی: <:P:>  <:P:>http://www.cheathappens.com/zippies/drivr3trn3.zip <:P:> [ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 - 12:05 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [عمومي , ] [+]

رمز و سیو و ترینر و ... بازی حمله به مخفیگاه IGI 2

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384
<:P:>سیو بازی: <:P:>http://www.cheathappens.com/zippies/igi2_allun.zip <:P:>  <:P:>ترینرهای بازی: <:P:>  <:P:>http://www.cheathappens.com/zippies/r-igi2tr.zip <:P:>http://www.cheathappens.com/zippies/dev-igi13trn5.zip[ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 - 11:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وحید ] [عمومي , ] [+]